Novi usklađeni dinarski iznosi akciza u primeni su od 20.01.2014. godine

NAPOMENA: TRENUTNO VAŽEĆE IZNOSE I STOPE AKCIZA MOŽETE VIDETI U RUBRICI
ZA PRETPLATNIKE NA STRUČNE ČASOPISE.

Novi (usklađeni) dinarski iznosi akciza na biogoriva i biotečnosti, alkoholna pića,
kafu, cigarete, cigare i cigarilose – u primeni od 20. januara 2014. godine 

Vlada Republika Srbije, na sednici održanoj 17. januara 2014. godine, usvojila je nove – usklađene dinarske iznose akciza na  biogoriva i biotečnosti,  alkoholna pića, kafu, cigarete, cigare i cigarilose. Istovremeno sa ovim iznosima, Vlada Republike Srbije usvojila je i nove usklađene dinarske iznose iz člana 9. stav 5. Zakona o akcizama do kojih se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti pri ostvarivanju prava na refakciju plaćene akcize.

Novi, usklađeni dinarski iznosi akciza primenjuju se od 20. januara 2014. godine, a objavljeni su u „Sl. glasniku RS“, broj 4/14

Pored navedenog, Vlada Republike Srbije usvojila je i nove – usklađene dinarske iznose akcize sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2013.  godini za biogoriva i biotečnosti – koji se primenjuju od 1. januara 2015. godine i za cigarete – koji se primenjuju od 1. jula 2014. pa do 30. juna 2016. godine i od 1. jula 2016. godine. Ovi novi dinarski iznosi akcize objavljeni su takođe u „Sl. glasniku RS“, broj 4/14.

Novi – usklađeni dinarski iznosi akciza koji se primenjuju od 20. januara 2014. godine

Čl. 17. i 40v Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12 i 47/13) propisano je da se dinarski iznosi akciza iz člana 9. st. 1. i 5, čl. 12, 12a, 14, 40a i 40g Zakona o akcizama (derivati nafte, alkoholna pića, pivo, kafa, duvanske prerađevine) usklađuju sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godini

S obzirom da je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“ br. 119/12), koji je stupio na snagu 18. decembra 2012. godine propisano da će se prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na kafu i cigarete izvršiti u januaru 2014. godine, indeksom potrošačkih cena u 2013. godini, a prvo naredno usklađivanje dinarskih iznosa akcize na derivate nafte  u januaru 2016. godine, indeksom potrošačkih cena u 2015. godini, Vlada Republike Srbije je ovom prilikom  izvršila, pored redovnog usklađivanja dinarskih iznosa akcize na alkoholna pića i biogoriva i biotečnosti  sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2013. godini, i usklađivanje dinarskih iznosa akcize za kafu i cigarete sa  godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2013.  godini, dok usklađivanje dinarskih iznosa akcize na derivate nafte nije vršeno

Novi usklađeni dinarski iznosi akciza koji se primenjuju od 20. januara 2014. godine iznose:

Akciza  Iznosi do 19.01.2014.  Usklađeni iznosi od 20.01.2014.  Razlika
(3 – 2) 
Biogoriva i biotečnosti
(tarifne oznake Nomeklature CT 3826 00 10 00 i 3826 00 90 00)
46,00 din/lit 47,01 din/lit 1,01 din/lit
Alkoholna pića: 
niskoalkoholna pića  19,58 din/lit  20,01 din/lit  0,43 din/lit 
rakije od grožđa: vinjak, lozovača, komovica, vinovica, drožđenka, konjak, brendy, weinbrand   117,27 din/lit  119,85 din/lit  2,58 din/lit 
rakije od voća: šljivovica, kajsijevača, višnjevača, jabukovača, kruškovača i ostale rakije od voća   117,27 din/lit  119,85 din/lit  2,58 din/lit 
specijalne rakije: travarica, klekovača, lincura, anisonka, mastika, kimovača i dr.  117,27 din/lit  119,85 din/lit   2,58 din/lit 
rakije od žitarica: viski, korn dipelkorn, rum, arak i tekila  297,52 din/lit  304,06 din/lit    6,54 din/lit 
žestoka alkoholna pića i likeri: votka, džin, domaći brendi, domaći rum, macerati, slatki likeri, gorki likeri, specijalni likeri, mešani likeri, emulzivni likeri, dezertna likerska pića  190,69 din/lit  194,88 din/lit  4,19 din/lit 
pivo  22,17 din/lit  22,66 din/lit    0,49 din/lit 
Kafa:
Nepržena kafa iz tarifnih oznaka Nomenklature
CT 0901 11 00 00 i 0901 12 00 00
80,00 din/kg 81,76 din/kg 1,76 din/kg
Pržena kafa iz tarifnih oznaka Nomenklature
CT 0901 21 00 00 i 0901 22 00 00
100,00 din/kg 102,20 din/kg 2,20 din/kg
Ljuspice i opne od kafa iz tarifnih oznaka Nomenklature CT 0901 90 10 00 110,00 din/kg 112,42 din/kg 2,42 din/kg
Ekstrati, esencije i koncentrati kafe iz tarifnih oznaka
Nomenklature CT 2101 11 00 00
150,00 din/kg 153,30 din/kg 3,30 din/kg
Mešavine ekstrata, esencija i koncentrata kafe sa prženom cikorijom, i ostalim prženim zamenama kafe ili ekstratima, esencijama i koncentratima tih proizvoda iz tarifnih oznaka CT 2101 11 00 00, 2101  30 11 00,
2101 30 19 00, 2101 30 91 00 i 2101 30 99 00
300,00 din/kg 306,60 din/kg 6,60 din/kg
Preparati na bazi ekstrata, esencija i koncentrata od kafe ili na bazi kafe iz tarifnih oznaka Nomenklature CT 2101 12 92 00 i 2101 12 98 00 i preparati koji sadrže kafu, ekstrate, esencije i koncentrate od kafe iz tarifnih oznaka Nomenklature CT 1806  90 70 00 300,00 din/kg 306,60 din/kg 6,60 din/kg
Napici i bezalkoholna pića što sadrže kafu, ekstrate, esencije i koncentrate od kafe iz tarifnih oznaka Nomenklature CT 2202  300,00 din/kg 306,60 din/kg 6,60 din/kg
Duvanske prerađevine: 
cigare (član 40g Zakona o akcizama)   21,07 din/kom. 21,53 din/kom.  0,46 din/kom. 
cigarilosi (član 40g Zakona o akcizama)   21,07 din/kom 21,53 din/kom.  0,46 din/kom. 
cigarete iz uvoza i cigarete proizvedene u zemlji  tarifne oznake Nomenklature CT 2402 20 10 00 i 2402 20 90 00, do 30. juna 2014. godine  47,00 din/pak 48,03 din/pak 1,03 din/pak

Ukazujemo na to da novi – usklađeni dinarski iznosi akciza sa indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godini predstavljaju isto što i povećanje propisanih iznosa akcize. To znači da su obveznici akcize – proizvođači biogoriva i biotečnosti, alkoholnih pića, piva, kafe, cigareta, cigara i cigarilosa koji nemaju akciznu dozvolu dužni da na sve isporuke akciznih proizvoda, kod kojih je izvršeno usklađivanje dinarskih iznosa akcize, iz proizvodnog pogona u skladište – od 20. januara 2014. godine obračunaju akcizu po novim usklađenim iznosima akcize. 

Isto važi kada je reč i o obveznicima – proizvođačima akciznih proizvoda koji imaju akciznu dozvolu. Na sve isporuke akciznih proizvoda, kod kojih je izvršeno usklađivanje dinarskih iznosa akcize, iz akciznih skladišta od 20.01.2014. godine akciza se obračunava po novim, usklađenim iznosima akcize. 

Takođe, na uvoz akciznih proizvoda, kod kojih je izvršeno usklađivanje dinarskih iznosa akcize, od 20. januara 2014. godine obračun akcize vrši se po novim, usklađenim iznosima akcize. 

Novi – usklađeni dinarski iznosi iz člana 9. stav 5. Zakona do kojih se umanjuje
akciza pri refakciji plaćene akcize

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, broj 119/12), koji se primenjuje od 18. decembra 2012. godine, propisano je da kupac derivata nafte može ostvariti refakciju plaćene akcize kada određene derivate nafte koristi za propisane svrhe. Mehanizam ostvarivanja refakcije plaćene akcize je takav da kupac – krajnji korisnik derivata nafte, plaća pri kupovini pun iznos akcize, s tim što pravo na refakciju plaćene akcize ima najviše u iznosu koji čini razlika između punog (propisanog) iznosa akcize za te derivate nafte i iznosa za umanjenje akcize propisanog  članom 9. stav 5. Zakona o akcizama.

Članom 17. Zakona o akcizama propisano je da se iznosi iz člana 9. stav 5. Zakona o akcizama, do kojih se može umanjivaati plaćena akcize, usklađuju sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godini. Na osnovu ovog ovlašćenja, Vlada Republike Srbije uskladila je ove iznose sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2013. godini.

Novi – usklađeni dinarski iznosi iz člana 9. stav. 5. Zakona o akcizama do kojih se može umanjivati plaćena akciza od 20. januara 2014. godine iznose:

Usklađeni iznosi do kojih se umanjuje plaćena akciza
na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti
Iznos do 19.01.2014. Iznos od 20.01.2014.
1. za gasna ulja iz člana 9. stav. 1. tačka 3) Zakona o akcizama koja se koriste za:      
     – kao motorno gorivo za transporne svrhe za prevoz lica i stvari 39,50 din/lit. 40,37 din/lit.
     – kao motorno gorivo za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju   2,50 din/lit.   2,55 din/lit.
     – za grejanje 2,50 din/lit. 2,55 din/lit.
     – kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne enrgije 0 din/lit. 0 din/lit.
     – u industrijske svrhe 0 din/lit. 0 din/lit.
2. Za kerozin iz člana 9. stav 1. tačka 4) Zakona o akcizama koji se koristi u industrijske svrhe   0 din/lit.   0 din/lit.
3. Za tečni naftni gas iz člana 9. stav 1. tačka 5) Zakona o akcizama koji se koristi:    
     – kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari 20,50 din/kg. 20,95 din/kg.
     – za grejanje 4,40 din/kg. 4,50 din/kg.
     – za industrijske svrhe 0 din/kg. 0 din/kg.
4. Za ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380oC iz člana 9. stav 1. tačka 6) Zakona o akcizama, a koji se koristi u industrijske svrhe   0 din/kg.   0 din/kg.
5. Za biogoriva iz člana 9. stav 1. tačka 7) Zakona o akcizama koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari   39,50 din/lit.   40,37 din/lit.
6. Za biotečnosti iz člana 9. stav 1. tačka 7) Zakona o akcizama koje se koristi:    
     – za grejanje 2,50 din/lit. 2,55 din/lit.
     – za kao energetska goriva za proizvodnju električne i toplotne energije 0 din/lit. 0 din/lit.
7. Dinarski iznos iz člana 9b Zakona o akcizama do kojeg se umanjuje iznos akcize za gasna ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama i biogoriva iz člana 9. stav 1. tačka 7) Zakona o akcizama, koji se koriste u poljoprivredne svrhe      2,50 din/lit.     2,55 din/lit.