Informator broj 1/11 od 05.01.2011.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • Praznici u Republici Srbiji u 2011. godini
 • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA SEDMOJ I OSMOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA

USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU
(detaljnije)

 • Porez na imovinu
 • Porez na nasleđe i poklon
 • Porez na prenos apsolutnih prava
 • Utvrđivanje i naplata poreza na imovinu

USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA

 • Porez na upotrebu motornih vozila
 • Porez na upotrebu mobilnog telefona
 • Porez na upotrebu plovila
 • Porez na upotrebu vazduhoplova
 • Usklađivanje iznosa poreza
 • Kaznene odredbe

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
(detaljnije)

 • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju
 • Uslovi za sticanje prava na porodičnu penziju
 • Osiguranici poljoprivrednici
 • Određene kategorije osiguranika i vojni osiguranici
 • Usklađivanje penzije i najniži iznos penzija
 • Utvrđivanje visine penzije za osiguranika ženu – dodati staž
 • Novčana naknada za pomoć i negu drugog lica
 • Ostale odredbe Zakona o izmenama na koje posebno ukazujemo

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

DONET JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA

PODNOŠENJE POJEDINAČNE PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU

OBAVEZA IZDAVANJA POTVRDE O ISPLAĆENOM BRUTO PRIHODU, TROŠKOVIMA, OPOREZIVOM PRIHODU, OLAKŠICAMA I PLAĆENIM JAVNIM PRIHODIMA PO ODBITKU

PODNOŠENJE PRIJAVE I UTVRĐIVANJE DOPRINOSA ZA SAMOSTALNE UMETNIKE

PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE PAUŠALNO OPOREZOVANIH PREDUZETNIKA ZA 2011. GODINU

ZAKONOM O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2011. GODINU PROPISANI SU LIMITI ZA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI I BANKARSKE GARANCIJE ZA 2011. GODINU

PRAZNICI U REPUBLICI SRBIJI U 2011. GODINI

SPISAK DRŽAVA SA KOJIMA JE SRBIJA ZAKLJUČILA UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA