Informator broj 12/2015 od 24.04.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Najviša i najniža osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. maja 2015. godine
 • Položaj stranih državljana u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srbiji
 • Povraćaj više plaćenog poreza na dobit za 2014. godinu, akontacija poreza na dobit za 2015. godinu i izmena mesečne akontacije u toku 2015. godine

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

IZNOSI USKLAĐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. MAJA 2015. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. MAJA 2015. GODINE

UTICAJ NOVOUSKLAĐENE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA NA OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE

PROPISANA JE NOVA PORESKA PRIJAVA ZA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA /novi Obrazac PPDG-2R koji se od 1.04.2015. godine podnosi isključivo u elektronskom obliku/

PROPISANA JE NOVA PORESKA PRIJAVA ZA POREZ NA DOBIT /novi Obrazac PDP koji se od 1. aprila 2015. godine  podnosi isključivo u elektronskom obliku/

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

NOVE UREDBE I PRAVILNICI KOJI SU DONETI U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DOBIT ZA 2014. GODINU, AKONTACIJA POREZA NA DOBIT ZA 2015. GODINU I IZMENA MESEČNE AKONTACIJE U TOKU 2015. GODINE

POLOŽAJ STRANIH DRŽAVLJANA U SISTEMU PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI

 • Penzijsko i invalidsko osiguranje stranih državljana prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Sporazumi o socijalnom osiguranju
 • Izuzeci od osnovnog načela primene propisa zemlje rada
 • Sporazumi sa državama nastalim na teritoriji bivše SFRJ
 • Strani državljani sa čijim državama nije zaključen sporazum o socijalnom osiguranju
 • Problem dvostrukog osiguranja
 • Primena propisa na strane državljane koji obavljaju ugovorene poslove

NOVA PRAVILA PLAĆANJA TAKSE I PODNOŠENJE DOKAZA O TOME U POSTUPKU ZAŠTITE PRAVA U SKLADU SA ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA

 • Taksa na zahtev za zaštitu prava i taksa na žalbu na zaključak i visina propisanih taksi
 • Na čijoj strani i u kojim slučajevima postoji obaveza nadoknade troškova nastalih u postupku zaštite prava?
 • Način uplate takse i dokazi o uplaćenoj taksi koji se dostavljaju uz zahtev za zaštitu prava
 • Taksa koja se plaća u postupku po žalbi na zaključak Uprave za javne nabavke
 • Taksa za zahtev za zaštitu prava podnet u postupku javne nabavke male vrednosti i pregovaračkom postupku javne nabavke bez objavljivanja poziva za podnošenje ponude
 • Taksa za zahtev za zaštitu prava podnet u postupku velike vrednosti – jedinstvenom postupku javne nabavke (bez partija)
 • Taksa za zahtev za zaštitu prava podnet u postupku javne nabavke velike vrednosti koji je oblikovan po partijama bez obzira na vrstu postupka
 • Prekršaji naručioca i ponuđača koji se odnose na nadoknadu troškova podnosiocu zahteva u postupku zaštite prava

PREKOVREMENI RAD, PRIPRAVNOST I RAD PO POZIVU U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

 • Prekovremeni rad u zdravstvenim ustanovama
 • Prava zaposlenih na dodatak na platu po osnovu dežurstva, pripravnosti i rada po pozivu
 • Pravo zaposlenog na slobodne sate umesto prava na dodatak na platu
 • Mogući broj sati prekovremenog rada u zdravstvu

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA TREĆOJ I ČETVRTOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2015. GODINI

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA