Informator broj 27/2014 od 14.11.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA  REPUBLIKE SRBIJE USVOJILA NA PETOJ, ŠESTOJ I SEDMOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2014. GODINI

UMANJENJE PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I UMANJENJE PENZIJA OD ISPLATA ZA NOVEMBAR 2014. GODINE
(detaljnije)

 • Umanjenje plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava vrši se od isplata za novembar 2014. godine
 • Tekst Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (“Sl. glasnik RS”, broj 116/14)
 • Umanjenje penzija od isplata za novembar 2014. godine
 • Uporedni pregled umanjenja osnovnih neto plata, odnosno zarada i penzija

OSNOVICE ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA U JAVNIM SLUŽBAMA POČEV OD PLATE ZA NOVEMBAR 2014. GODINE

 • Osnovice za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca, zamenika javnih tužilaca, predsednika i sudija Ustavnog suda, počev od plate za novembar 2014. godine
 • Osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, počev od plate za novembar 2014. godine
 • Osnovice za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima autonomne pokrajine i organima jedinica lokalne samouprave, počev od plate za novembar 2014. godine
 • Osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, počev od plate za novembar 2014. godine
 • Osnovica za obračun i isplatu plata pripadnika BIA, počev od plate za novembar 2014. godine
 • Osnovica za obračun i isplatu plata profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, počev od plate za novembar 2014. godine

IZNOS MAKSIMALNE ZARADE U JAVNOM SEKTORU POČEV OD ZARADE ZA NOVEMBAR 2014. GODINE

ODGOVORI NA DILEMU DA LI U PENZIJU IĆI U 2014. ILI U 2015. GODINI
(detaljnije)

PRAVO NA POKLON POVODOM NOVE GODINE I BOŽIĆA I PORESKI TRETMAN OVIH DARIVANJA

 • Pravo na poklon povodom Nove godine i Božića i poreski tretman ovih darivanja
 • Pokloni zaposlenima iz sredstava poslodavca
 • Pokloni licima koja nisu u radnom odnosu kod darodavca iz sredstava darodavca
 • Davanje poklona u robi i/ili novcu iz sredstava formiranih od sindikalne članarine je u potpunosti oslobođeno plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za socijalno osiguranje
 • Isplate iz sredstava humanitarnih, socijalnih i drugih organizacija pravnih i fizičkih lica deci bez roditelja, deci ratnih vojnih invalida i st.
 • Poreski aspekt plaćanja propratnih događaja povodom Nove godine i Božića

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA U 2015. GODINI

OPOREZIVANJE KAPITALNIH DOBITAKA KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA PRAVNA LICA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

 • Pojam kapitalnog dobitka
 • Određivanje kapitalnog dobitka
 • Utvrđivanje i naplata poreza na kapitalni dobitak nerezidentnih pravnih lica
 • Primer popunjene poreske prijave PPKDZ
 • Spisak država sa kojima je Srbija zaključila ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

IZMENAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU VRŠI SE RACIONALIZACIJA BROJA ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA RFZO

USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU I ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI

IZMENE I DOPUNE UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

IZMENJENA JE UREDBA O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

DONETA SU DVA PRAVILNIKA ZA PRIMENU ZAKONA O TRGOVINI

 • Pravilnik o sadržini i obliku izjave o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem
 • Pravilnik o načinu i uslovima isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda
 • Novčane kazne

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O RAČUNOVODSTVU