Informator broj 7/10 od 25.02.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u javnim službama
 • Mogućnost davanja za 8. mart i poreski tretman tih davanja
 • Poreska oslobođenja

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

8. MART – DAN ŽENA

 • Mogućnost davanja za 8. mart i poreski tretman tih davanja
 • Međunarodni praznik – Dan žena praznuje se 100 godina od kada je ustanovljen

DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2009. GODINU KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI, ORGANIZATORU TRŽIŠTA I BROKERSKO – DILERSKOM DRUŠTVU – krajnji rok 31.03.2010. godine

POSTUPAK I ROKOVI ZA USVAJANJE I DOSTAVLJANJE USVOJENIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA

NOVE IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O EVIDENCIJI PROMETA ROBE I USLUGA

DONETA JE ODLUKA O OPŠTIM PRAVILIMA ZA OBAVLJANJE DIREKTNIH ZADUŽENJA PO OSNOVU OVLAŠĆENJA

OPOREZIVANJE IMOVINE ZA 2010. GODINU

 • Ko je obavezan da do 31. marta 2010. godine podnese poresku prijavu?
 • Predmet oporezivanja
 • Obveznici poreza
 • Nastanak poreske obaveze
 • Poreska osnovica
 • Stope poreza
  • Primer Odluke jedinice lokalne samouprave o visini stope poreza na imovinu na “njenoj” teritoriji
 • Poreska oslobođenja
 • Poreski kredit
 • Utvrđivanje i naplata poreza

PRIMENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA NA UGOVORE O ZAKUPU I UGOVORE O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI

AKT O ORGANIZACIJI I USLOVIMA ZA RAD NA ODREĐENIM POSLOVIMA – SISTEMATIZACIJA POSLOVA

 • Pojam i pitanja koja se uređuju pravilnikom
 • Zakonska uređenost
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u javnim službama
 • Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u državnim organima
 • Akt o sistematizaciji radnih mesta u organima autonomne pokrajine i lokalne samouprave
  • Primer: Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova