Informator broj 7/2012 od 24.02.2012.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

DOPUNE UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA

SADRŽAJ I OBIM PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2012. GODINU

 • Sadržaj i obim zdravstvene zaštite
 • Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja uz plaćanje participacije
 • Oslobađanje od plaćanja participacije
 • Najviši godišnji iznos participacije, način i postupak naplaćivanja participacije

OBRAČUN ZARADE ODNOSNO NAKNADE ZARADE ZA 13, 14. i 17. FEBRUAR 2012. GODINE

 • Preporuka Vlade Republike Srbije
 • Način obračuna zarade, preraspodela radnog vremena, način obračuna naknade zarade za rad odnosno odsustvo sa rada na dan 13, 14. i 17. februara 2012. godine
  • Obračun zarade za rad na dan 13, 14. i 17. februara 2012. godine
  • Moguće varijante u slučaju kada je odlučeno da zaposleni ne rade 13, 14. i 17. februara 2012. godine

MOGUĆNOST DAVANJA ZA DAN ŽENA – 8. MART I PORESKI TRETMAN TIH DAVANJA

REVIZIJA I OBELODANJIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

OPOREZIVANJE IMOVINE ZA 2012. GODINU

 • Ko je obavezan da do 31. marta 2012. godine podnese poresku prijavu?
 • Predmet oporezivanja
 • Obveznici poreza
 • Nastanak poreske obaveze
 • Poreska osnovica
 • Stope poreza
 • Ograničenje eventualnog uvećanja poreza za 2012. godinu
 • Poreska oslobođenja
 • Poreski kredit
 • Utvrđivanje i naplata poreza