Informator broj 8/2015 od 13.03.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

OBJAVLJENE SU KAMATE ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM “VAN DOHVATA RUKE” ZA 2014. GODINU
(detaljnije)

OBJAVLJENI SU PRAVILNICI KOJI SU NEOPHODNI ZA PRIMENU ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

DONETA JE UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU  ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

 • Prečišćen tekst Uredbe (“Sl. glasnik RS” br. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15)

DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI I OBJAVLJIVANJE ISTIH – krajnji rok 30.04.2015. godine –

UTVRĐIVANJE I UNOŠENJE PODATAKA U MATIČNU EVIDENCIJU STAŽA OSIGURANJA, ZARADA, NAKNADA ZARADA, PLAĆENIH DOPRINOSA, ODNOSNO OSNOVICA OSIGURANJA ZA 2014. GODINU

 • Uvod
 • Obrasci prijava, obveznici za podnošenje prijava i rokovi za podnošenje prijava
 • Najvažnije napomene kod unošenja podataka u obrazac M-4, odnosno M-4K za 2014. godinu
 • Popunjavanje prijave M-4, odnosno M-4K
  • Način popunjavanja prijave M-4K sa praktičnim primerima
 • Unošenje podataka u obrazac M-4, odnosno M-4K kada su doprinosi plaćani na najniže i najviše propisane osnovice, sa posebnim osvrtom na primenu člana 140. Zakona
 • Značaj podataka o stažu osiguranja, zaradi, naknadi zarade, osnovicama osiguranja i visini uplaćenog doprinosa za osiguranike, unetih na osnovu obrazaca M-4, M-4K, M-4/SP, M-4K/SP za utvrđivanje visine prava

DONET JE NOVI POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DRŽAVNE ORGANE

SET FINANSIJSKIH ZAKONA KOJI SU OD ZNAČAJA ZA OČUVANJE FINANSIJSKOG I BANKARSKOG SISTEMA POČINJE DA SE PRIMENJUJE 1. APRILA 2015. GODINE

 • Zakon o osiguranju depozita (u primeni od 1. aprila 2015. godine)
 • Zakon o Agenciji za osiguranje depozita (u primeni od 1. aprila 2015. godine)
 • Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje (u primeni od 1. aprila 2015. godine)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bankama (u primeni od 1. aprila 2015. godine)

TABELARNI PREGLEDI OSNOVICA, STOPA, UPLATNIH RAČUNA I OZNAKE VRSTE PRIMANJA (OVP) ZA NEKA LIČNA PRIMANJA

 • Pregled osnovica, stopa, uplatnih računa i oznake vrste primanja za lična primanja (na koja se ne plaćaju doprinosi)
 • Pregled osnovica, stopa, uplatnih računa i oznake vrste primanja za neka primanja (na koja se plaćaju porez i doprinosi za socijalno osiguranje)