Informator broj 9/2013 od 12.04.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
 • Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na starosnu penziju iz osiguranja
 • Oporezivanje prometa polovnih motornih vozila porezom na poklon, odnosno porezom na prenos apsolutnih prava

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

VISINA MINIMALNE NETO ZARADE OSTAJE 115,00 DINARA PO ČASU DO KRAJA 2013. GODINE

USKLAĐIVANJE PENZIJA, VREDNOSTI OPŠTEG BODA I NOVČANIH NAKNADA POD 1. APRILOM 2013. GODINE

JEDINICE LOKALNE VLASTI DUŽNE SU DA U 2013. GODINI SASTAVLJAJU KONSOLIDOVANE IZVEŠTAJE ZA PLATE KORISNIKA BUDŽETA GRADA I BUDŽETA GRADSKIH OPŠTINA DO 15. U MESECU ZA PRETHODNI MESEC

PROPISANA JE SADRŽINA REGISTRA ZALOŽNOG PRAVA NA POKRETNIM  STVARIMA I PRAVIMA I DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA REGISTRACIJU

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA DRUGOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2013. GODINI

DONET JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU
(detaljnije)

 • Pravo zaposlene žene na pauzu ili skraćeno radno vreme radi dojenja deteta, ako se vrati na rad pre isteka godinu dana od rođenja deteta
 • Produžavanje radnog odnosa na određeno vreme za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege i posebne nege deteta
 • Ništavost rešenja o otkazu ugovora o radu

DONET JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM

 • Izvršavanje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom uplatom sredstava u budžet Republike Srbije
 • Mere aktivne politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom
 • Posebni oblici zapošljavanja i radnog angažovanja osoba sa invaliditetom

POSLOVI UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE I PLANIRANJE JAVNIH NABAVKI U SKLADU SA NOVIM PROPISIMA KOJI SE PRIMENJUJU OD 1. APRILA 2013. GODINE

 • Pravna regulativa
 • Poslovi Uprave za javne nabavke u skladu sa novim zakonom
 • Plan nabavki, forma i sadržina plana nabavki i izveštaja o izvršenju plana
 • Prekršajna odgovornost naručioca

OBAVEZNI ELEMENTI KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA  JAVNIH NABAVKI I NAČIN DOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI TRAŽENIH USLOVA

SPROVOĐENJE CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI U SISTEMU OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

 • Sprovođenje postupka centralizovanih javnih nabavki u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju
 • Sprovođenje centralizovanih javnih nabavki u skladu sa Uredbom o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

OPOREZIVANJE PROMETA POLOVNIH MOTORNIH VOZILA POREZOM NA POKLON, ODNOSNO POREZOM NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

 • Koja vozila su motorna vozila?
 • Kada se motorno vozilo smatra upotrebljavanim, u smislu Zakona o porezima na imovinu?
 • Koja upotrebljavana motorna vozila su izuzeta iz predmeta oporezivanja na nasleđe i poklon, odnosno porezom na prenos apsolutnih prava?
 • Prenos prava svojine na motornom vozilu, kao predmet oporezivanja
 • Kada se na promet upotrebljavanih motornih vozila plaća porez na dodatu vrednost?
 • Oporezivanje prometa polovnih motornih vozila prema Zakonu o porezima na imovinu

NAČIN OBRAČUNA OTKUPNE I UGOVORNE CENE PREOSTALOG (NEOTKUPLJENOG) DELA STANA U DRUŠTVENOJ SVOJINIKOJI JE OTKUPLJIVAN NA RATE

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STAROSNU PENZIJU IZ OSIGURANJA

 • Prestanak osiguranja kao uslov za ostvarivanje prava na starosnu penziju
 • Početak ostvarivanja prava iz PIO u odnosu na podneti zahtev
 • Mišljenje nadležnog ministarstva vezano za primenu čl. 82a i 84. Zakona

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

NAPOMENA: Uz ovaj broj časopisa „Informator“ svim pretplatnicima šaljemo prečišćen tekst Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09 i 32/13).