Korisnička uputstva Poreske uprave i lokalne poreske administracije za podnošenje određenih poreskih prijava i obrazaca preko portala PU i portala JIS LPA

Na portalu Poreske uprave i portalu Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije nalaze se Korisnička uputstva za podnošenje određenih poreskih prijava i obrazaca elektronskim putem.

Pregled poreskih prijava (obrazaca) za koje su doneta ova uputstva, uz informaciju o pravilniku kojim je propisan obrazac, nazivu i datumu objavljivanja uputstva, dajemo u nastavku.

NAPOMENA: Sva korisnička uputstva mogu se videti u Digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca „EKSPERT“

 

Pregled Korisničkih uputstava za podnošenje određenih poreskih prijava i obrazaca preko portala Poreske uprave i portala Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije

Naziv poreske prijave/obrasca

Naziv Korisničkog uputstva

Naziv podzakonskog akta kojim je propisana poreska prijava (obrazac)

Datum objavljivanja Korisničkog uputstva

Potpisivanje poreskih prijava sertifikatom u klaudu

Poreske prijave na portalu ePorezi

Korisničko uputstvo za pristup portalu ePorezi i potpisivanje poreskih prijava korišćenjem ConsentID aplikacije i sertifikata u klaudu

Uredba o uslovima za pružanje kvalifikovanih usluga od poverenja („Sl. glasnik RS“, br. 37/18)

novembar 2023.

Fiskalizacija

PGJO

Korisničko uputstvo za dostavljanje podataka i generisanje jedinstvene oznake o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama elektronskim putem

Pravilnik o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora („Sl. glasnik RS“, br. 31/21 i 93/21)

septembar 2021.

Porez po odbitku

PPP-PD

Korisničko uputstvo za primenu Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku

Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku („Sl. glasnik RS“, br. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14 – ispravka, 14/16, 21/17, 20/18, 104/18, 96/19 i 132/21)

januar 2014.

Dohodak građana

PP GPDG

Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunatom godišnjem porezu na dohodak građana

Pravilnik o poreskoj prijavi za godišnji porez na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/23)

april 2023.

PPDG-1R

Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti na Obrascu PPDG-1R

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Sl. glasnik RS“, br. 90/17, 38/18, 20/19, 19/21, 67/21 i 33/22)

januar 2018.

PPDG-3R

Uputstvo za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke na Obrascu PPDG-3R

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju („Sl. glasnik RS“, br. 90/17, 38/18, 20/19, 19/21, 67/21 i 33/22)

decembar 2017.

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

PP OD-O

Korisničko uputstvo za podnošenje elektronske poreske prijave o obračunatim doprinosima za osnivače, odnosno članove privrednog društva PP OD-O

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva („Sl. glasnik RS“, br. 14/16)

februar 2016.

PPDG-1S

Korisničko uputstvo za podnošenje u elektronskom obliku poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti na Obrascu PPDG-1S

Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 101/16, 7/17 i 53/20)

novembar 2017.

Porez/doprinosi

PP OPO-K

Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na prihode ostvarene kvartalno, od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika – PP OPO-K

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika („Sl. glasnik RS“, br. 15/16, 20/18, 27/19, 67/22 i 21/23)

jun 2023.

PP OPO

Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika – PP OPO

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika („Sl. glasnik RS“, br. 15/16, 20/18, 27/19,  67/22 i 21/23)

mart 2016.

Dobit

PP KDZN

Korisničko uputstvo za primenu Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica – PDPO/S i Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice KDZN

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice („Sl. glasnik RS“, br. 100/15, 111/15, 14/16 i 27/21)

februar 2016.

PDPO/S

Korisničko uputstvo za primenu Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica – PDPO/S i Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice KDZN

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica („Sl. glasnik RS“, br. 97/15, 111/15, 14/16, 15/16 – ispravka, 20/18 i 27/21)

februar 2016.

PDP storno

Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje zahteva za storniranje poslednje podnete prijave poreza na dobit pravnih lica

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 30/15, 101/16, 44/18 – dr. zakon, 8/19, 94/19 i 159/20)

mart 2021.

PDV

PP PDV

Korisničko uputstvo za kreiranje i podnošenje poreske prijave PDV (Obrazac PP PDV) sa pregledom obračuna PDV (Obrazac POPDV)

Pravilnik o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22 i 59/22) – u primeni od 1. jula 2021. godine.
Navedena korisnička uputstva su propisana u skladu sa prethodno važećim pravilnicima.

jul 2018.

EPPDV

Korisničko uputstvo za podnošenje evidencione prijave obveznika PDV i zahteva za brisanje iz registra obveznika PDV u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave

januar 2020.

ZBPDV

POPDV

Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV – Obrascu POPDV (IV)

januar 2020.

REF 1

Korisničko uputstvo za portalsku aplikaciju (Projekat: Refakcija i oslobađanje od plaćanja PDV-a)

decembar 2018.

REF 2

Akcize

REF-ETE

Korisničko uputstvo za podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti REF-ETE

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe („Sl. glasnik RS“, br. 38/13, 93/13, 111/15, 101/16, 18/18 i 130/21)

mart 2022.
REF-I

Korisničko uputstvo za podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste u industrijske svrhe REF-I

mart 2022.
REF-T

Korisničko uputstvo za podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte REF-T

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje („Sl. glasnik RS“, br. 112/12, 38/13, 93/13, 111/15, 81/18, 93/19 i 130/21)

mart 2022.
REF-G

Korisničko uputstvo za podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte odnosno biotečnosti REF-G

mart 2022.

PP OA

Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na Obrascu PP OA u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave

Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave („Sl. glasnik RS“, br. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12 – ispravka, 56/13, 67/15, 101/16, 86/17, 20/18 i 48/18)

januar 2018.

PP OAEL

Korisničko uputstvo za podnošenje Poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave

Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju („Sl. glasnik RS“, br. 76/15, 101/16, 86/17 i 75/19)

januar 2018.

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom

IOSI

Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršenja te obaveze („Sl. glasnik RS“, br. 101/16)

decembar 2016.

Premije neživotnih osiguranja

PP-PPNO

Korisničko uputstvo za podnošenje elektronske poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja PP PPNO

Pravilnik o načinu obračunavanja, sadržini i načinu vođenja evidencije, obliku i sadržini poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 14/16)

mart 2016.