Informator broj 19/08 od 01.09.2008.

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Naknade troškova zaposlenima i druga primanja koja nemaju karakter zarade u smislu Zakona o radu
 • Druga primanja lica u radnom odnosu kod isplatioca i drugi prihodi licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

Instrukcija o dopunskom radu zdravstvenih radnika
posle 10. decembra 2008. godine

Obaveza podnošenja specifikacije obaveza za zdravstveno
osiguranje uz poresku prijavu – Obrazac PP OD

Penzije, najniži iznos penzije, novčane naknade, opšti bod i penzije
vojnih osiguranika – veće počev za mesec oktobar 2008. godine

Obaveza revizije finansijskih izveštaja i dostavljanja mišljenja
ovlašćenog revizora nadležnim institucijama

 • Spisak preduzeća za reviziju

Poreske olakšice i oslobođenje od plaćanja doprinosa
pri zapošljavanju novih lica i lica sa invaliditetom

 • Poreske olakšice i oslobođenja od plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje za zapošljavanje pripravnika i lica mlađih od 30 godina
  • Slučajevi u kojima poslodavac gubi pravo na fiskalne olakšice
  • Ostvarivanje prava na poresku olakšicu
  • Ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja doprinosa na teret poslodavca
 • Poreske olakšice i oslobođenja od plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje za zapošljavanje lica starijih od 45 odnosno 50 godina
  • Slučajevi u kojima poslodavac gubi pravo na oslobođenje, odnosno olakšicu
  • Ostvarivanje prava na poresku olakšicu
  • Ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja doprinosa na teret poslodavca
 • Poreske olakšice i oslobođenja od plaćanja doprinosa za socijalno osiguranje za zapošljavanje lica sa invaliditetom
  • Ostvarivanje prava na poresku olakšicu
  • Ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja doprinosa na teret poslodavca
 • Rezime
  • Pregled posebnih uslova za poreska oslobođenja i oslobođenja od plaćanja doprinosa prilikom zapošljavanja novih radnika
  • Pregled obrazaca koje poslodavac nadležnim organima dostavlja u vezi sa korišćenjem fiskalnih olakšica